4745/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức chương trình hòa nhạc hữu nghị Việt Nam – Nauy.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008, của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc Viện Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa ULTLMA ( Nauy) đón các nghệ sỹ quốc tế 05 người và tổ chức chương trình “Hòa nhạc Hữu nghị Việt Nam - Nauy”.

Thời gian: 20h00 ngày 8 – 9/12/2012

Địa điểm: Phòng Hòa nhạc tại Nhạc viện.

Điều 2. Về kinh phí

-Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và chịu trách nhiệm về nội dung chương trình.

-Toàn bộ chi phí biểu diễn do phía Bạn tự lo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, TQA (8).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác