4746/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh khoanh vùng khu vực bảo vệ di tích Chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 8112/UBND- VX ngày 20/10/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội (kèm theo Biên bản và Bản đồ điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích, Công văn số 1889/TTr-SVHTT&DL-QLDT ngày 18/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội).
Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất với chủ trương điều chỉnh khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích Chùa Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội để dành một phần diện tích mở rộng Quốc lộ 1A, đồng thời mở rộng diện tích ra phía sau chùa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thỏa thuận Biên bản và Bản đồ điều chỉnh sau khi ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có Quyết định thu hồi diện tích đất của chùa để mở rộng Quốc lộ 1A và thực hiện xong việc đền bù, giải phóng mặt bằng cho các hộ dân phía sau chùa.
Để hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo
các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện một số việc:
- Bổ sung các văn bản căn cứ pháp lý nêu tại Công văn số 1889/TTr- SVHTT&DL-QLDT ngày 18/6/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội.
- Bổ sung tọa độ các mốc giới cho khu vực bảo vệ di tích.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản giải trình về việc di tích không có khu vực bảo vệ II.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng trả lời./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- Sở VHTTDL. Tp Hà Nội;
- Lưu: VT,DSVH, NĐ D.10.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác