4748/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương mở rộng di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1826/UBND- VX ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị thỏa thuận chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu di tích Đền thờ Bác Hồ, xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. về việc này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc mở rộng di tích Đền thờ Bác Hồ, tại xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.
2. Căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Ủy ban nhân dân- tỉnh Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan liên quan không lập Quy hoạch di tích Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm, mà lập hồ sơ Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (trong đó có phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể, chỉ rõ khu vực mở rộng và các hạng mục đầu tư xây dựng trên khu đất mở rộng đó), gửi đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng có ý kiến./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;
- S VHTTDL tỉnh Hậu Giang;
- Lưu: VT,DSVH, NMK.08.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác