474/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010, triển khai công tác năm 2011 và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 18/01/2008 của Đảng ủy Khối các cơ quan TW về việc thành lập Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2010, triển khai công tác năm 2011 và tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" của Đảng bộ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Thời gian: Ngày 28 tháng 02 năm 2011

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Văn phòng Đảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐU (1), L (5) +1.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác