474/TB-VP

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Phó Chánh văn phòng-Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

THÔNG BÁO Số: 474/TB-VP ngày 20 tháng 12 năm 2010 Kết luận của Thứ trưởng Lê Tiến Thọ về việc tổ chức phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII (Phiên họp lần thứ 7)

Ngày 15 tháng 12 năm 2010, tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ đã chủ trì cuộc họp với các đn vị liên quan thuộc Bộ rà soát các công việc phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII. Sau khi nghe các Cục, Vụ, đơn vị liên quan báo cáo công việc đã triển khai, Thứ trưởng Lê Tiến Thọ kết luận:

1.  Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm: Kiểm tra, giám sát việc thi công trang trí phục vụ Đại hội. Hoàn thiện công tác chuẩn bị Triển lãm ảnh phục vụ Đại hội để Ban Tổ chức tổng duyệt (dự kiến ngày 24/12).

2. Cục Nghệ thuật biểu diễn: Huy động lực lượng, chỉ đạo tổ chức tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn các chương trình nghệ thuật phục vụ Đại hội theo kế hoạch.

3. Vụ Thi đua-Khen thưởng:  Liên hệ với Ban Tổ chức Đại hội, thường xuyên cập nhật, thông báo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kịp thời tổng hợp báo cáo tiến độ và những vấn đề phát sinh, vướng mắc với lãnh đạo Bộ để xử lý kịp thời.

4. Văn phòng Bộ: Đôn đốc và tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ báo cáo lãnh đạo Bộ.

5. Tổng cục Du lịch và các đơn vị có liên quan: Thực hiện khẩn chương, có hiệu quả những nhiệm vụ lãnh đạo Bộ đã phân công tại các Thông báo kết luận và văn bản chỉ đạo của Bộ đã ban hành về phục vụ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ (Thường trực HĐTĐKT TW);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (để b/c);

- Tổng cục Du lịch; các Cục, Vụ:

- MTNATL, NTBD, TĐKT,

- KHTC và đơn vị liên quan;

- Lưu: VT, VP(THTT), NHH.20

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác