4751/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4751/QĐ-BVHTTDL, ngày 03 tháng 12 năm 2012 Về việc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật phối hợp với với Đại sứ quán Thái Lan tổ chức chương trình "Ngày Thái Lan lần thứ 6"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cư Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định sẽ 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật Biểu diễn) phối hợp với Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đón đoàn nghệ thuật Thái Lan vào biểu diễn nghệ thuật trong khuôn khổ ngày Thái Lan lần thứ 6" .

Thời gian: ngày 08 tháng 12 năm 2012

Địa điểm: Câu lạc bộ Mỹ (Ameriean Club), 19-21 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội chịu các chí phí tổ chức.

- Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chi phí tiền thù lao làm ngoài giờ phục vụ biểu diễn cho cán bộ Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Vương Duy Biên;

-Lưu: VT, HTQT, ĐLP.6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác