4772/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Tổ chức chương trình Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 5 ( Hennessy Artistry)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật (Cục nghệ thuật biểu diễn) phối hợp với Công ty cổ phần Phần phối Moet – Hennessy Việt Nam tổ chức chương trình Đêm nghệ thuật Hennessy lần thứ 5 ( Hennessy Artistry) với phần biểu diễn của nữ ca sĩ NS Yoon – Yoon G quốc tịch Hàn Quốc, nữ ca sĩ Aurea quốc tịch Bồ Đào Nha và nam ca sỹ Adam Lambert ( quốc tịch Hoa Kỳ).

Thời gian: 20h00 ngày 04 tháng 01 năm 2013

Địa điểm; Nhà thi đấu Nguyễn Du tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Kinh phí: Công ty cổ phần Phân phối Moet – Hennessy Việt Nam chịu toàn bộ chi phí.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Giám đốc Công ty Cổ phần Phân phối Moet – Hennessy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Tổ chức Biểu diễn Nghệ thuật chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-UBND TP Hồ Chí Minh;

-Sở VHTTDL TP Hồ Chí Minh;

-Lưu: VT, HTQT (1), THV.9.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác