4775/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4775/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Về việc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam đón chỉ huy và tổ chức biểu diến chương trình hòa nhạc “Beethoven’s piano concerto night”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam mời chỉ huy Tetsuji Honna người Nhật Bản, nghệ sỹ đàn piano Đặng Thái Sơn đến tập luyện và biểu diễn  chương trình hòa nhạc “Beethoven’s piano concerto night”.

Thời gian: 20h00 ngày 15/01 và ngày 18/01/2013 tại Nhà hát Lớn số 1 Tràng Tiền Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

+ Nhà tài trợ cung cấp vé máy bay cho chỉ huy.

+ Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam chịu chi phí tổ chức chương trình: thuê nhà hát, tiền in ấn, tiền tập luyện, biểu diễn cho cán bộ diễn viên, thù lao cho chỉ huy, nghệ sỹ, vé máy bay cho nghệ sỹ Đặng Thái Sơn và các chi phí phục vụ chương trình khác theo quy định hiện hành (trích từ nguồn ngân sách do Bộ cấp cho Dàn nhạc)

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam và Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, VTA.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác