4778/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4778/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Về việc Bồi dưỡng kiến thức quản lý Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông tư số 07/2006/TT-BNV ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 18/2010/NĐ-CP ngày 5 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức;

Căn cứ Quyết định số 1815/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2012;

Xét đề nghị của hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch mở 01 lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và lãnh đạo các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thời gian, địa điểm đào tạo: từ ngày 10 thang 12 đến ngày 16 tháng 12 năm 2012 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Kinh phí:

- Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 Bộ đã cấp cho Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch ;

- Kinh phí đi lại, ăn, ở, học tập thực tế của học viên do đơn vị cử cán bộ đi học cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TCCB, VL.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác