4785/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4785/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 12 năm 2012 Về việc Tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP  ngày 15 tháng 4 năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và,Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà tĩnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch" cho 23 cá nhân thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh (có danh sách kèm theo) đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, PHN.10.

 

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THUỘC TỈNH HÀ TĨNH ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “ VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH’’

(Ban hành kèm theo Quyết định Số: 4785/QĐ-BVHTTDL, ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Nguyễn Cảnh Thụy – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Bà Lê Thị Thủy – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ, Thư viện tỉnh.

3. Bà Phan Thị Thủy – Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ, Thư viện tỉnh.

4. Ông Võ Hồng Sơn – Phó Giám đốc Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh.

5. Ông Đường Thanh Bình – Vận động viên Trung tâm Thể dục, Thể thao tỉnh.

6. Ông Nguyễn Sỹ Chinh – Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

7. Bà Phan Thị Kim Hoa – Hướng dẫn viên chính, Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

8. Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Trưởng Rạp 26/3, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

9. Bà Trần Thị Minh Huệ - Hướng dẫn viên chính, Phòng Nghệ thuật quần chúng, Trung tâm Văn hóa tỉnh.

10. Ông Đậu Khoa Toàn – Trưởng Ban quản lý Di tích Cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

11. Ông Trần Văn Sơn – Chánh Văn phòng UBND xã Thạch Lưu, huyên Thạch Hà.

12. Ông Nguyễn Bá Chiến – Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Thạch Hà.

13. Ông Trần Đăng Lợi – Cán bộ Chuyên trách Văn hóa-Xã hội, UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà.

 14. Ông Trần Hậu Sơn – Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Thạch Hà.

15. Ông Nguyễn Thanh Tịnh – Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Hương Khê.

16. Ông Bùi Văn Thành – Phó Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin huyện Hương Khê.

17. Ông Nguyễn Xuân Lục – Cán bộ Văn hóa xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

18. Ông Nguyễn  Văn  Phú – Chủ tịch UBND xã Hương Thủy, huyện Hương Khê.

19. Ông Cao Ngọc Tân – Phó Trưởng Phòng Văn hóa, Thông tin huyện Cẩm Xuyên.

20. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhi – Nguyên Cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin huyện Cẩm Xuyên.

21. Ông Trần Văn Chung – Cộng tác viên xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân.

22. Ông Trần Huy Khôi – Cộng tác viên thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

23. Ông Dương Văn Kính – Nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể dục, Thể thao thành phố Hà Tĩnh./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác