478/TB-VP

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái tại cuộc họp về tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013

Ngày 08 tháng 11 năm 2012, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã chủ trì cuộc họp về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cục Văn hóa cơ sở, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Pháp chế, Cục Di sản văn hóa, Văn phòng và Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện các văn bản, đề án có liên quan lĩnh vực quản lý và tổ chức lễ hội của các đơn vị, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái kết luận:

1. Về xây dựng các văn bản chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội

a. Cục Văn hóa cơ sở sớm tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý các đơn vị, hoàn thiện, trình Bộ trưởng ký ban hành Chỉ thị yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2013 (Thông báo số 456/TB-VP ngày 23/10/2012).

b.  Cục Di sản văn hóa dự thảo Công văn hướng dẫn mô hình quản lý di tích trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (Thông tư quy định mô hình quản lý di tích sẽ tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành thời gian tới).

c. Vụ Kế hoạch, Tài chính dự thảo Công văn hướng dẫn quản lý tiền công đức trình Lãnh đạo Bộ xem xét, quyết định (Thông tư hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh nơi cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo sẽ tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng, ban hành thời gian tới).

2. Tổ chức Hội nghị giao ban về công tác quản lý và tổ chức lễ hội:

a. Hình thức: trực tuyến 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh.

b. Thời gian tổ chức: trong khoảng thời gian 10 ngày đầu tháng 01 năm 2013.

c. Phân công nhiệm vụ:

- Giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối chuẩn bị nội dung; lập danh sách, đề xuất thành phần dự Hội nghị, gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý di tích, UBND các cấp tổ chức các lễ hội (theo phân cấp) cần quan tâm chỉ đạo...

- Giao Văn phòng phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Hội nghị trực tuyến.     

- Tài liệu phục vụ giao ban:

+ Báo cáo tổng kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013 (Cục Văn hóa cơ sở chuẩn bị).

+ Báo cáo thanh tra chuyên đề (Thanh tra Bộ chuẩn bị).

+ Báo cáo khái quát tình hình quản lý di sản (Cục Di sản văn hóa chuẩn bị).

+ Báo cáo kinh nghiệm thực hiện Đề án tổ chức lễ hội Đền Trần Nam Định năm 2012 và một số tài liệu tham khảo khác (Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam chuẩn bị).

3. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các Đoàn kiểm tra:

Thanh tra Bộ xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra lễ hội năm 2013. Trong đó, các đoàn kiểm tra trước lễ hội do lãnh đạo Bộ làm Trưởng đoàn sẽ kết thúc trước 23 tháng Chạp năm Nhâm Thìn.

Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Các đơn vị: VHCS, DSVH, KHTC, PC,

TTr, VP, VVHNTVN;

- CVP và các PCVP;

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD (10).

                                                   

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác