47/BVHTTDL-ĐA,

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Về việc ý kiến về kịch bản phim "Bản sô nát Định mệnh"

Kính gửi: Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Tổng Cục trưởng

Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân

Phúc đáp Công văn số 1116/X11-X15 ngày 25/11/2011 của Tổng cục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân về việc đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa kịch bản phim truyện "Bản sô nát Định mệnh " của tác giả Đại tá Phan Gia Liên vào tiết mục đặt hàng của Nhà nước, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Kịch bản "Bản sô nát Định mệnh " có đề tài và nội dung tư tưởng tốt nhằm ca ngợi cuộc chiến đấu thầm lặng, những chiến công trong sự nghiệp bảo vệ trật tự an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và An ninh nhân dân nói riêng. Tuy nhiên, để kịch bản có thể trình các cấp có từ quyền xem xét, phê duyệt và quyết định sản xuất phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước, kịch bản cần phải thực hiện theo một số quy định tại Luật ảnh số 62/2006/QH11, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 và Nghị định số 54/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh.

Quy trình thực hiện như sau:

- Kịch bản cần được một cơ sở điện ảnh có chức năng sản xuất phim chịu trách nhiệm trình Hội đồng Trung ương Thẩm định và Tuyển chọn kịch bản phim truyện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (gọi tắt là Hội đồng). Thường trực Hội đồng là Cục Điện ảnh (địa chỉ 147, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) sẽ tiếp nhận kịch bản do cơ sở trình, tổ chức mời Hội đồng họp theo quy định Hội đồng sẽ thẩm định chất lượng nội dung tư tưởng, nghệ thuật của kịch bản và tư vấn cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thể đưa kịch bản vào sản xuất phim hay không.

- Nếu kịch bản văn học được Hội đồng thông qua, cơ sở sản xuất phim sẽ xây dựng Dự án sản xuất phim, bao gồm: kịch bản phân cảnh (kịch bản đạo diễn), công sự toán chi tiết sản xuất bộ phim, thành phần sáng tác chính của đoàn phim, kế hoạch sản xuất bộ phim, tiến độ thực hiện, bối cảnh, địa điểm quay phim, phương án kỹ thuật cho giai đoạn tiền kỳ, hậu kỳ, thời gian hoàn thành bộ phim và các hạng mục liên quan khác như phương thức liên kết phát hành, giới thiệu, quảng bá tác phẩm; Cơ sở sản xuất sẽ trình Dự án sản xuất lên Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với sự tham gia của đại diện Bộ Tài chính (Theo Quyết định số 2613/QĐ-BVHTTDL ngày 24/8/2011) để Hội đồng thẩm định;

 - Căn cứ thẩm định và kết luận của các Hội đồng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ quyết định phương án sản xuất phim từ nguồn ngân sách nhà nước đối với Dự án sản xuất. Cơ quan thường trực Hội đồng chịu trách nhiệm trả lời kết quả thẩm định Dự án sản xuất tới cơ sở trình Dự án./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Phó Cục trưởng phụ trách CĐA;

-Văn phòng Bộ (để biết);

-Lưu: VT, ĐA, LPD.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác