47/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 47/BVHTTDL-DSVH, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Về việc thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Thọ Chương, tỉnh Hà Nam

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 387/SVHTTDL- KHTC ngày 28 tháng 11 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đề nghị thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Thọ Chương, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo đình Thọ Chương, bao gồm các nội dung: tu bổ nghi môn và đình chính.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:

- Chuyển vị trí xây dựng, hạng mục nhà bếp khuất về phía sau đình chính (bản vẽ phương án Mặt bằng tổng thể tu bổ).

- Về phương án tu bổ đình chính: Tu bổ nguyên trạng hệ thống tường xây gạch vồ và bậc cấp bằng đá hiện có (không bổ sung mới bậc tam cấp). Nghiên cứu làm rõ tại vị trí giữa hàng cột trục A/3-4 và A/5-6 có cột hay không và hệ thống cửa sổ phục hồi là loại cửa song tiện tròn hay loại cửa song gỗ vuông thường thay trông kiến trúc đình truyền thông. Bổ sung giải pháp giữ phần vỏ, thay lõi đối với những cột có đường kính lớn không còn khả năng sử dụng.

- Tu bổ nguyên trạng nghi môn hiện có, không tôn tạo phần mái trên của hai cổng có mái.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam bổ sung, hoàn thiện Dự án, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác