47/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh 62/2006/QH11;
Căn cứ Nghị định sổ 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Điện ảnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần phim Truyện I, Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Đợt phim chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2016) và mừng Xuân Bính Thân trong phạm vi cả nước.
Thời gian: Từ ngày 18 tháng 01 đến ngày 5 tháng 02 năm 2016.
Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim:
- Phim truyện điện ảnh mới “Trên đỉnh bình yên” do Công ty cồ phần phim Truyện I sản xuất,
- Phim truyện “Nước mắt người cha” do Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo sản xuất.
- Phim tài liệu chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII” và “Lời ru từ lòng đất” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuât.
Điều 2. Kinh phí thực hiện Đợt phim trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Cục Điện ảnh năm 2016 bao gồm các công việc sau:
- Tổ chức khai mạc Đợt phim tại Hà Nội, tỉnh Bình Thuận vàcác hoạt  động khác diễn ra trong Đợt phim.
- Tổ chức in ấn phim truyện “Trên đỉnh bình yên”, “Nước mắt người cha” bằng file HD vào ổ cứng và gửi tới tất cả các Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sử dụng máy chiếu BD (01 ổ cứng/01 đơn vị) và in đĩa phim truyện “Nước mắt người cha” gửi tới các đơn vị chưa trang bị máy chiếu HD (50 đĩa/phim) để chiếu tại rạp và trong chương trình chiếu bóng lưu động.
-Tổ chức in ấn và gửi đĩa phim tài liệu chủ đề “Chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và “Lời ru từ lòng đất” (330 đĩa DVD/phim) tới các đội chiếu bóng lưu động của 64 Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thiết kế, in ấn tài liệu tuyên truyền và triển khai việc quảng bá về Đợt phim.
- Tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sỹ tham dự khai mạc và giao lưu với khán giả - tỉnh Bình Thuận.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty cổ phần phim Truyện I, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Dân tộc, Miền núi và Biển đảo, Giám đốc Công TNHH MTV Hàng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
-Lưu: VT, ĐA, H.150.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác