4800/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4800/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình về tình hình thực hiện Dự án “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”

Ngày 26 tháng 11 năm 2013, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và Quảng Bình về tình hình thực hiện Dự án “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”. Tham dự cuộc họp có đồng chí Ngô Hoà – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Nguyễn Đức Chính – Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đồng chí Trần Tiến Dũng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, đại diện Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” các địa phương (Ban Quản lý dự án các địa phương), Giám đốc và cán bộ Ban Quản lý dự án quốc gia “Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” (Ban Quản lý dự án quốc gia).

Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án quốc gia báo cáo tình hình triển khai Dự án và ý kiến của các thành viên dự họp Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn- Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án kết luận:

1) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ghi nhận sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các tỉnh trong triển khai Dự án tại địa phương, tuy đã có nhiều chuyển biến về tiến độ dự án, nhưng nhìn chung tỷ lệ giải ngân còn chậm.

2) Quỹ thời gian thực hiện Dự án còn ngắn, để khắc phục những hạn chế, giải quyết khó khăn, vướng mắc thúc đẩy tiến độ thực hiện Dự án đạt mục tiêu đã đề ra đặc biệt tập trung hoàn thành thủ tục, giải ngân đúng quy định, đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh quan tâm chỉ đạo Ban Quản lý Dự án của địa phương:

- Bố trí vốn đối ứng đủ, kịp thời cho Dự án.

- Tập trung hoàn thiện các công việc, thủ tục, đồng thời tiến hành công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đến đâu kiểm tra, kiểm toán đến đó.

- Khẩn trương xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng, phát huy hiệu quả Dự án; Liên kết phần nội dung, phát huy hiệu quả hoạt động các dự án phát triển du lịch tại địa phương gắn kết với các dự án du lịch khác góp phần phát triển du lịch cộng đồng gắn với xoá đói, giảm nghèo và phát triển bền vững.

- Đề xuất kế hoạch năm 2014

3) Giao Ban Quản lý Dự án quốc gia:

-      Khẩn trương làm việc và có ý kiến chính thức với ADB về các thủ tục thanh toán, đảm bảo đúng thời gian theo các quy định của ADB và pháp luật Việt Nam.

-      Cử cán bộ và hãng tư vấn quốc tế VICA xuống các Ban Quản lý Dự án địa phương, hỗ trợ trực tiếp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn về các thủ tục thanh toán theo quy định.

-      Rà soát hoàn thiện các thủ tục kết thúc dự án theo Hiệp định vay và quy định hiện hành.

-      Tổng hợp, xây dựng Kế hoạch năm 2014 báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.       

4) Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc kết thúc dự án theo đúng Dự án Nghiên cứu khả thi, Hiệp định vay và các quy định có liên quan.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao đổi với Uỷ ban nhân dân các tỉnh thụ hưởng Dự án và thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);                                  

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị,

Thừa Thiên Huế;

- Vụ KHTC;

- BQL DAMKMR;

- PIU các địa phương;

- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác