4802/TB-BVHTTDL

TLBT,Phó CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Số: 4802/TB-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2013 Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước

Ngày 23 tháng 12 năm 2013, tại Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Dự buổi làm việc về phía Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện các đơn vị: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch, Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Bộ, Cục Công tác phía Nam, Văn phòng Bộ; về phía tỉnh Bình Phước có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Huy Phong, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các Sở, Ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

Sau khi khảo sát thực tế và nghe Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành tại địa phương trong năm 2013, kế hoạch năm 2014, ý kiến của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước và phát biểu của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

1) Ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Phước trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nói chung và sự nghiệp phát triển văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch của Tỉnh nói riêng với những chuyển biến tương đối toàn diện. Chia sẻ với những khó khăn của Tỉnh trong thời gian qua, với những khó khăn trong phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di tích lịch sử cách mạng và bảo tồn, phát huy giá trị các dân tộc thiểu số trên địa bàn.

2) Để thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển văn hoá, gia đình, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đề nghị tỉnh Bình Phước quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

2.1. Về văn hoá, gia đình:

- Quan tâm, dành nguồn lực ưu tiên để đầu tư phát triển văn hóa theo Chiến lược Phát triển văn hóa Việt Nam tại địa phương và Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Bình Phước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Xây dựng chương trình hành động của địa phương bảo vệ, phát huy một cách phù hợp di sản văn hóa phi vật thể “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ” đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại, phối hợp với các địa phương tổ chức lễ đón nhận và chuẩn bị tham dự Festival “Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ”.

- Tiếp tục triển khai các hoạt động kiểm kê thường niên di sản văn hóa phi vật thể và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với những di sản có giá trị; quan tâm, có chính sách đãi ngộ, tôn vinh cũng nhưng nắm bắt hiện trạng thực hành, duy trì và truyền dạy của nghệ nhân thuộc các lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; sớm Quy hoạch khảo cổ học trên địa bàn Tỉnh theo quy định của Luật Di sản văn hóa.

- Quan tâm triển khai Đề án bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 trên địa bàn tỉnh, chú trọng phát triển kinh tế đồng thời với chăm lo đời sống văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, căn cứ cách mạng, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng, để người dân khu vực có di tích tham gia và hưởng lợi từ phát triển du lịch.

- Rà soát việc thực hiện các dự án đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, quy trình, quy định; chỉ đạo có giải pháp phù hợp, đúng quy định triển khai các dự án còn chậm, bố trí vốn đúng đối tượng, đặc biệt là các dự án Di tích mộ 3000 đồng bào An Lộc, kho nhiên liệu VK 98, sân bay Lộc Ninh…

- Nghiên cứu, cân đối quy mô, khả năng đầu tư phù hợp, khả thi đối với Dự án bảo tồn làng bản buôn Sók Bom Bo, huyện Bù Đăng, đảm bảo tính chân thực, tôn trọng truyền thống văn hóa của đồng bào S’ Tiêng, phát huy vai trò của chủ thể văn hóa, gắn với phát triển du lịch cộng đồng, đảm bảo hiệu quả của việc đầu tư.

- Việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh cần được nghiên cứu phù hợp với phong tục, tập quán truyền thống tốt đẹp của đồng bào, gắn với việc hoạt động có hiệu quả, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng và chính các chủ thể văn hóa trong duy trì, hoạt động thường xuyên thiết các thiết chế văn hóa; có giải pháp thích hợp điều chỉnh phù hợp các thiết chế văn hóa đã được xây dựng.

- Tăng cường rà soát, phúc tra, tái công nhận với các danh hiệu “Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” “Gia đình văn hóa” đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn và tình hình thực tế.

2.2. Về Thể thao:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, văn bản của Đảng, Chính phủ về công tác thể dục thể thao: Nghị quyết số 08/NQ-TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ; Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030.

- Quan tâm đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, đặc biệt tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao Tỉnh, đồng thời chuẩn bị lực lượng VĐV tham dự Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014; tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

2.3. Về Du lịch

- Duy trì, phát huy hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh, tích cực chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 04/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường, đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

- Phối hợp, rà soát, điều chỉnh Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Phước phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch miền Đông Nam bộ giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Quan tâm, có chính sách hỗ trợ phù hợp, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tại các di tích lịch sử cách mạng, các khu du lịch sinh thái, Khu du lịch Tà Thiết gắn với di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết) trở thành điểm du du lịch quốc gia theo Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, Khu du lịch sinh thái  Mỹ Lệ, Phước Long…

- Tăng cường liên kết với các tỉnh miền Đông, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh trong sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch của miền Đông. Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển du lịch trở về chiến trường xưa tại tỉnh Bình Phước

-  Sớm có kế hoạch, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ du lịch, đặc biệt bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cộng đồng tại các điểm di tích gắn với phát triển du lịch.

3) Về các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Bình Phước:

3.1. Về nguyên tắc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý đề xuất của Tỉnh về tiếp tục hỗ trợ các dự án từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, giaoVụ Kế hoạch, Tài chính cân đối chung, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét.

3.2. Về lập hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt đối với di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy các lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có ý kiến về chủ trương, đề nghị Tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan tích cực xây dựng hồ sơ, sớm tổ chức hội thảo khoa học. Giao Cục Di sản văn hóa hỗ trợ, hướng dẫn địa phương hoàn chỉnh hồ sơ theo quy trình, quy định.

3.3. Về hỗ trợ đầu tư khu du lịch lịch sử và du lịch sinh thái Bộ Chỉ huy Miền B2 đề nghị tỉnh có báo cáo cụ thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

3.4. Về hướng dẫn địa phương triển khai Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13, giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan xem xét hướng dẫn theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2014.

3.5. Về hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa tại các điểm xây dựng nông thôn mới thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận đề xuất của tỉnh, sẽ cân đối chung để tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới, theo nguyên tắc của Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo: ưu tiên hỗ trợ cho các địa phương khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, địa bàn đặc biệt khó khăn và những địa phương làm tốt, giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, tổng hợp, đề xuất báo cáo lãnh đạo Bộ.

3.6. Về triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang chủ trì tổ chức hướng dẫn Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của  Thủ tướng Chính phủ. Trong điều kiện thực tế, đề nghị UBND tỉnh Bình Phước tiến hành xây dựng Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ca địa phương mình phù hợp với Quy hoạch tổng thể này. Đưa chương trình xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương để bố trí nguồn vốn

3.7. Về một số dự án đã được hỗ trợ từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa:

- Giao Cục Di sản văn hoá: Tiếp tục hỗ trợ chuyên môn cho Tỉnh thực hiện các dự án bảo tồn, trùng tu di tích trên địa bàn đã được hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, đặc biệt là kinh nghiệm phát huy các di tích lịch sử cách mạng phù hợp với đặc tính của thể loại di tích này.

- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát cụ thể từng dự án đã, đang được hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước đảm bảo đúng mục tiêu, đối tượng, quy trình, quy định, báo cáo lãnh đạo Bộ trong quý I/2014; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa đúng quy định.

- Giao Vụ Văn hóa dân tộc kiểm tra, rà soát cụ thể việc hỗ trợ đầu tư dự án Khu bảo tồn dân tộc S’ Triêng tại Sok Bom Bo tại Bình Phước theo mục tiêu, đối tượng, quy định của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, kết quả, hiệu quả của Dự án, việc phát huy sử dụng các công trình đã được đầu tư, vai trò của cộng đồng trong tham gia vào dự án… báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước ngày 28/02/2014.

3.8. Về hỗ trợ phát triển du lịch, giao Tổng cục Du lịch:

- Chỉ đạo Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch phối hợp với các địa phương miền Đông Nam bộ, Bình Phước xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch miền Đông Nam bộ giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 theo Đề cương được phê duyệt và tình hình thực tế.

- Hướng dẫn, hỗ trợ tỉnh Bình Phước trong phát triển du lịch tại các di tích lịch sử cách mạng, các khu du lịch sinh thái và phát triển du lịch trở về chiến trường xưa, báo cáo lãnh đạo Bộ kết quả thực hiện trước trong Quý III/2014.

- Phối hợp chỉ đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý các cơ sở lưu trú du lịch, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng; tăng cường cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội, chính sách ưu đãi đối với các dự án đầu tư vào du lịch.

4) Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước rà soát, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao theo kết luận của lãnh đạo Bộ tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tại các Thông báo số 3388/TB-BVHTTDL ngày 23/9/2010; số 4232/TB-BVHTTDL ngày 08/12/2011 và tại Thông báo này, báo cáo kết quả qua Văn phòng Bộ để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/12/2014.

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Phước;

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh Bình Phước;

- Sở VHTTDL tỉnh Bình Phước;

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, đơn vị liên quan;

-  Lưu: VT, VP(THTT), NTS,25.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác