4814/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4814/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả trực tuyến

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam,

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả đón đoàn 10 đại biểu Hàn Quốc và phối hợp với Ủy ban quyền tác giả Hàn Quốc tổ chức Hội thảo về bảo hộ quyền tác giả trực tuyến tại Hà Nội, thời gian: 13/12/2012 tại khách sạn Daewoo Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí:

- Ủy ban Quyền tác giả Hàn Quốc chịu toàn bộ chi phí tổ chức hội thảo và chi phí cho đại biểu Hàn Quốc,

- Cục Bản quyền tác giả chịu chi phí quà lưu niệm và tiệc chiêu đãi cho đại biểu tham dự Hội thảo, trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục.

Điều 3. Chánh Văn phòng Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác