4827/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Dự án tu bổ di tích đình Đông Cốc, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2844/UBND- XDCB ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Đông Cốc, xã Hà Mãn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Dự án tu bổ di tích đình Đông Cốc với các nội dung sau: Tu bổ Đại Bái, Hậu cung, Nghi môn; xây mới Nhà thủ từ, Lầu hóa vàng, nhà vệ sinh; mở rộng đường vào, tôn tạo hồ; phòng chống cháy di tích.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Bảo tồn tối đa các con giống trên mái Đại bái, không thay con giống thành bậc Đại bái bằng trang trí mây hóa rồng và không sử dụng đèn neon chiếu sáng nội thất đình.
- Mở rộng đường về phía bờ sông để tu bổ nguyên trạng Nghi môn.
- Thu hẹp sân nhà Thủ từ và bãi đỗ xe; không bố trí Lầu hóa vàng gần cây cổ thụ trên sân đình; điều chỉnh thiết kế để rãnh thoát nước không chạy ngang qua trước sân đình.
- Hồ sơ Dự án cần bổ sung: Anh hiện trạng thể hiện các nội dung trong Dự án; bản vẽ thiết kế Nhà bao che công trình và phương án bảo vệ hiện vật trong quá trình thi công.
- Việc điều chỉnh phạm vi khu vực bảo vệ di tích đình Đông Cốc cần thực hiện theo quy định tại Luật di sản văn hóa năm 2001 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Chủ đầu tư hoàn chỉnh Dự án và lấy ý kiến của chính quyền và nhân dân địa phương sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác