4828/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận chủ trương sửa chữa, tôn tạo di tích chùa Tây An, phường núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1158/SVHTTDL-DSVH ngày 09/9/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đề nghị có ý kiến về việc trùng tu, sửa chữa, tôn tạo di tích chùa Tây An, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
1. Thống nhất với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang về việc sửa chữa 07 hạng mục công trình thuộc di tích chùa Tây An, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang bằng nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn xã hội hóa.
2. Về tổ chức thực hiện: Việc sửa chữa, tôn tạo 07 hạng mục công trình thuộc di tích chùa Tây An cần được xây dựng thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật trình Ủy ban nhân dân- tỉnh An Giang và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét thỏa thuận trước khi phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ- CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang biết, thực hiện theo quy định hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
- Lưu: VT, DSVH, KTKC.9.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác