4829/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v điều chỉnh thiết kế Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Tờ trình số 71/TTr-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương và Tờ trình số 1486/TTr-SVHTTDL ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hải Dương đề nghị điều chỉnh thiết kế Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn, thuộc di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc, phường Cộng Hòa, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Thỏa thuận thiết kế và điều chỉnh thiết kế Dự án dựng lại tòa Cửu phẩm Liên Hoa chùa Côn Sơn với các nội dung như sau:
- Bổ sung hàng hiên rộng 1,3m để bảo vệ công trình trước tác động của mưa, nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân lễ bái.
- Tăng chiều cao dạ tàu lên 2,3m (theo thiết kế được phê duyệt là 2, 1m) nhằm đảm bảo tính cân đối giữa chiều cao và chiều rộng nền tòa Cửu phẩm sau khi điều chỉnh tăng kích thước nền.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương biết và triển khai các bước tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Đặng Thị Bích Liên;
-Sở VHTTDL tỉnh Hải Dương;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác