482/BVHTTDL-TV

TLBT, Vụ trưởng VTV Nguyễn Thị Thanh Mai Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 482/BVHTTDL-TV, ngày 19 tháng 02 năm 2013 Về việc tặng sách cho các xã nông thôn mới của một số địa phương.

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân xã bưu điện –Văn hóa xã tiếp nhận sách của nhà xuất bản Kim Đồng.

 

Trong khuôn khổ Ngày Đọc sách năm 2012 tổ chức Văn Miếu Quốc Tử Giám, Nhà Xuất bản Kim Đồng đã hỗ trợ sách (thông qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho các thư viện xã, Điểm bưu điện -Văn hóa xã thuộc các xã nông thôn mới của một số địa phương (Hà Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) thụ hưởng Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam’’, cụ thể như sau:

Tổng số: 7.500 bản/tỉnh (750 bản/điểm có danh mục kèm theo)

Trị giá: 112.125.000/tỉnh (11.212.500/điểm)

Đề nghị các điểm tiếp nhận đưa số sách trên ra phục vụ nhân dân trên địa bàn, nhằm phát huy giá trị của sách, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng phong trào đọc sách, báo trong nhân dân và sự thành công chung của Chương trình xây dựng nông thôn mới của Chính phủ./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Sở VHTTDL (để biết);

-Thư viện tỉnh (để theo dõi và hướng dẫn);

-Lưu: VT, TV (2), LT.80

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác