483/TB-VP

TLBT, CVP Tô Văn Động Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái về xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi

Ngày 29 tháng 11 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có Công văn số 4241/BVHTTDL-VP về việc triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Người cao tuổi. Văn phòng thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái phân công lại như sau:

1. Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Cục Văn hoá cơ sở, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan khác khẩn trương xây dựng 01 Thông tư của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

2. Nội dung Thông tư: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ theo phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

3. Thời hạn hoàn thành: trong tháng Hai năm 2012.

Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các đơn vị liên quan biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);

- Các Thứ trưởng (để b/c);

- Các đơn vị liên quan;  

- Lưu: VT, VP (THTT), VVD.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác