4842/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4842/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc tố chức cuộc thi ảnh toàn quốc chủ đề: Khám phá văn minh Sông Hồng - Hải Phòng 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3237/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Chương trình tố chức Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng - Hải Phòng 2013;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hoá cơ sở tổ chức cuộc thi ảnh toàn quốc chủ đề: Khám phá văn minh Sông Hồng.

Điều 2. Thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký cuộc thi ảnh toàn quốc, gồm các ông/bà có tên sau:

Ban Tổ chức:

1.     Ông Phạm Văn Thủy, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở- Trưởng Ban Tổ chức;

2.     Ông Ngô Hoài Chung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở- Phó

Trưởng Ban Tổ Chức; .

3. Bà Nguyễn Thi Kim Liên, Chánh Văn phòng Cục Văn hóa cơ sở-Thành viên;

4. Bà Trần Thị Bích Huyền, Kế toán trưởng-Trưởng Phòng Kế toán, Tài chính, Cục Văn hóa cơ sở-Thành viên;

5. Bà Ninh Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở-Thành viên.

Ban Thư ký:

1. Ông Nguyễn Công Quang, Phó trưởng Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

2. Ông Dư Ngọc Bình, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

3. Ông Bùi Hùng Thanh, Chuyên viên Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở;

4. Ông Nguyễn Bá Ngọc, Cán bộ Phòng Quảng cáo và Tuyên truyền, Cục Văn hóa cơ sở.

Ban T chức và Ban Thư ký tự giải thế sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí tổ chức cuộc thi ảnh toàn quốc và giải thưởng trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp cấp cho Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông/bà có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:

-Như Điều 4;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (đế bác

-Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

-Lưu: VT, VHCS (02), BN.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác