4851/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4851/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đề án Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2016; 2016-2021

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Hướng dẫn 15-HD/BTCTW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khoá IX) và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khoá XI);

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đ án hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai 2011-2016; 2016-2021.

I. Ban Chỉ đạo gồm:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng, Trưởng ban;

2. Ông Lê Khánh Hải, Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng, Ủy viên;

3. Ông Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy viên.

II. Tổ giúp việc gồm:

2. Ông Nguyễn Văn Tấn, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, T trưởng.

2. Bà Trần Thị Thúy Hương, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;

3. Bà Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Tổ chức bộ máy, Tổ viên;

4. Ông Vũ Khắc Lương, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;

5. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, T viên;

6. Bà Vũ Thị Nhàn, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;

7. Bà Ngô Thị Hương, Chuyên viên Vụ T chức cán bộ, Tổ viên;

8. Ông Lê Thanh Hoà, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Tổ viên;

9. Bà Vũ Thị Mai Phương, Chuyên viên Vụ T chức cán bộ, Tổ viên.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn của Ban Ch đạo:

1. T chức, chỉ đạo việc xây dựng Đ án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2016; 2016-2021 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy trình và thủ tục theo quy định hiện hành.

2. Trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc triển khai kế hoạch thực hiện Đề án đã được Bộ trưởng phê duyệt.

Điều 3. Tổ giúp việc có nhiệm vụ triển khai các công việc cụ thể xây dựng Đ án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch giai đoạn 2011 -2016; 2016-2021.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, T giúp việc xây dựng Đ án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2011-2016 và 2016-2021 nằm trong nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Đ án quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2011-2016; 2016-2021 tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:          

- Như Điều 6;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, TCCB, NTH (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác