4852/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4852/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005.

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP, ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 46/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 26/6/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kỷ niệm chương và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch",

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng và Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch" cho Ông Dae Bong - Chủ tịch tập đoàn Charm Vit-Hàn Quốc, Công ty TNHH Khách sạn Grand Plaza Hà Nội, Công ty TNHH Sài Gòn Phượng Hoàng, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Ngành văn hóa thể thao và du lịch.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐKT, MT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác