4853/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4853/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập hội đồng thẩm định tập ca khúc “Da vàng” do tác giả Trịnh Công Sơn sáng tác.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;

Căn cứ Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT, ngày 02 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;

Căn cứ Thông báo số 5, ngày 28 tháng 2 năm 1995 của Bộ Văn hoá-Thông tin (nay là Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) về việc xét duyệt, cho phép sử dụng những bài hát sáng tác trước năm 1975,

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập hội đồng thẩm định tập ca khúc "Da vàng" do tác giả Trịnh Công Sơn sáng tác, gồm các thành viên sau:

1. Ông Ngô Hoàng Quân, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Hứu Thức, Vụ trưởng Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương – Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Ông Nguyễn Đăng Chương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn –Thành viên;

4. Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn – Thành viên;

5. Ông Vũ Đức Hạnh, Phó trưởng phòng 4, Cục A83, Bộ Công an – Thành viên;

6. Ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Vĩnh Cát, Nhạc sĩ, PGS Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam – Thành viên;

8. Ông Nguyễn Thụy Kha, Nhạc sĩ, Hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam – Thành viên;

9. Ông Nguyễn Thành Nhân, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục nghệ thuật biểu diễn – Thành viên;

10. Ông Lê Minh Tuấn, Phó trưởng phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục nghệ thuật biểu diễn – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Tiến Định, Cán bộ Phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa Cục Nghệ thuật biểu diễn – Thư ký;

13. Ông Phan Tuấn Anh, Cán bộ phòng Quản lý biểu diễn và băng đĩa, Cục nghệ thuật biểu diễn, Thư ký

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ:

- Thẩm định về nội dung hình thức tập ca khúc “Da vàng” do tác giả Trịnh Công Sơn sáng tác, theo đề nghị của Công ty TNHH Lê & Anh Em.

- Lập biên bản báo cáo Bộ VHTTDL và đề xuất cho phép phổ biến các tác phẩm có nội dung tốt, phù hợp với đời sống văn hóa, văn nghệ của nước ta hiện nay.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thẩm định.

Điều 3. Căn cứ vào kết quả thẩm định và biên bản của Hội đồng thẩm định, giao Cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn ban hành Quyết định cho phép phổ biến các tác phẩm có nội dung tốt, phù hợp trên phạm vi toàn quốc.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định ca khúc “Da vàng” của Trịnh Công Sơn được lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục nghệ thuật biểu diễn.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và các thành viên có tên lại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, NTBD (1), MT (20).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác