4855/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp lần thứ tám Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” do EU tài trợ

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” Hồ Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ tám. Tham dự cuộc họp về phía nước ngoài: Ông Bryan Fornari - Phó Ban Hợp tác phát triển Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam, về phía Việt Nam có thành viên Ban Chỉ đạo đại diện các Bộ: Ngoại giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Tài chính, lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Giám đốc và các thành viên Ban Quản lý Dự án “Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội” (Ban Quản lý dự án EU), Tư vấn Trưởng của Dự án.
Sau khi nghe Giám đốc Ban Quản lý dự án EU báo cáo tình hình triển khai Dự án kế hoạch hoạt động số 3 và dự thảo Kế hoạch hoạt động số 4 và ý kiến của các thành viên dự họp Thứ trưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận:
1) Ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Ban Quản lý dự án EU trong triển khai Kế hoạch hoạt động số 3, tuy nhiên, kết quả thực hiện Dự án và tiến độ giải ngân nguồn vốn tổng thể Dự án còn thấp so với tiến độ. Thời gian thực hiện của Dự án không còn ngắn, do đó Kế hoạch hoạt động số 4 cần tập trung vào khung kế hoạch chung của Dự án đã được duyệt, ưu tiên hoàn thiện các nội dung, hợp phần lớn, đang dở dang gần hoàn thành, tăng cường công tác truyền thông, ứng dụng và chuyển giao các kết quả của Dự án, tập trung hoàn thiện các thủ tục đóng Dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam và EU.
2) Yêu cầu Ban Quản lý dự án EU tiếp thu các ý kiến góp ý của thành viên Ban Chỉ đạo và các đại biểu dự họp bổ sung, hoàn thiện Kế hoạch hoạt động số 4, trình Trưởng Ban Chỉ đạo và Phái đoàn EU tại Việt Nam xem xét, phê duyệt.
3) Đề nghị Ban Quản lý dự án EU nghiên cứu điều chỉnh, chi tiết hóa một số nội dung Kế hoạch hoạt động số 4 của Dự án đảm bảo thiết thực, ứng phó với tình hình thực tế, phù hợp với các quy định, như sau:
- Hỗ trợ thể chế hóa Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8/12/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới.
- Hỗ trợ nâng cao năng lực Hiệp hội Du lịch Việt Nam qua đào tạo, bồi dưỡng, chính sách, đồng thời với hỗ trợ các hoạt động cụ thể.
- Gắn du lịch có trách nhiệm với môi trường, xã hội với việc triển khai 5 Quy hoạch Vùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ưu tiên mô hình điều phối vùng.
- Hỗ trợ triển khai Kế hoạch hợp tác thúc đẩy thị trường khách du lịch Châu Âu giai đoạn 2015-2017.
- Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, ứng dụng và chuyển giao các kết quả của Dự án.
4) Từ nay đến khi kết thúc dự án, yêu cầu Ban Quản lý dự án EU hàng tháng (vào ngày 25 hàng tháng) có văn bản báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình triển khai dự án theo Kế hoạch hoạt động số 4 để Ban Chỉ đạo kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có)
5) Yêu cầu Vụ Kế hoạch, Tài chính khẩn trương báo cáo Kết quả kiểm tra Dự án theo khoản 2 điều 51 và khoản 1 Điều 53 Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ và các quy định có liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 25/12/2014 (Bộ đã 4 lần có Thông báo: số 3023/TB-BVHTTDL ngày 20/8/2013; số 2117/TB-BVHTTDL ngày 27/6/2014; số  353/TB-VP ngày 11/8/2014 và số 2800/TB-BVHTTDL ngày 20/8/2014) và chủ trì phối hợp với Tổng cục Du lịch hướng dẫn các thủ tục kết thúc dự án theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Hiệp định tài chính đã ký.
6) Thống nhất về nguyên tắc cần gia hạn thời gian thực hiện dự án trên cơ sở tính hiệu quả, bền vững của dự án, giao Tổng cục Du lịch chủ trì, Ban Quản lý dự án EU, Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp báo cáo, đề xuất cụ thể, tham vấn phái đoàn EU xem xét khả năng gia hạn dự án và triển khai đúng quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, báo cáo lãnh đạo Bộ.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Thành viên BCĐ DAEU;
- Các đơn vị: TCDL, Cục HTQT,
Vụ KHTC, Vụ ĐT;
- BQL DAEU;
- Lưu: VT, VP(THTT) NTS(20).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác