4856/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4856/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN lần thứ 47;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn đại biu Việt Nam tham dự Hội nghị y ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

I/ Đại biểu chủ trì Hội nghị:

1. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế, Chủ trì Hội nghị y ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI) lần thứ 47, Hội nghị ASEAN-Trung Quốc về Chương trình hợp tác văn hóa ASEAN-Trung Quốc, Hội nghị các dự án ưu tiên của Tiểu ban Văn hóa ASEAN, và Hội nghị Tiểu ban Văn hóa ASEAN;

2. Ông Triệu Minh Long, Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ trì Hội nghị Tiểu ban Thông tin ASEAN;

II/ Đại biu chính thức:

1. Bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn Tiểu ban Thông tin ASEAN;

2. Ông Bùi Hoài Sơn, Phó viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Trưởng đoàn Tiểu ban Văn hóa ASEAN;

2.   Bà Trần Hải Vân, Trưởng phòng Châu Âu, Thư ký ASEAN-COCI Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế;

3.   Bà Vũ Ngọc Anh, Trưởng ban Dự án và Trao đổi chương trình quốc tế, Đài Tiếng nói Việt Nam;

4.   Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng Ban Hợp tác quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam;

5.    Ông Nguyễn Hải Ninh, Phó trưởng Phòng Quản lý Bảo tàng, Cục Di sản Văn hóa;

6.   Ông Phạm Quang Đạo, Phó trưởng Phòng Tổ chức quốc tế và Phi chính phủ, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính;

7.   Ông Trần Vĩnh Tiến, chuyên viên Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao.

III/ Các đại biểu khác:

1. Ông Nguvễn Chấn, Phó trưởng Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Cục Quản lý phát thanh, truvền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyn thông;

2. Bà Phạm Thị Việt Dung, chuyên viên Phòng Nghệ thuật, Cục Nghệ thuật biu diễn;

3. Bà Dương Thúy Hằng, Phó Trưởng Phòng Nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

4. Ông Ngô Trọng Khánh, Ban Hợp tác quốc tế, Đài Truyền hình Việt Nam;

5. Bà Lê Hoàng Thu Hà, Trung tâm Hợp tác Báo chí và Tuyên truyền;

6. Bà Trần Thị Phương Chi, Trung tâm Hợp tác Báo chí và Tuyên truyền;

7. Ông Nguyễn Thành Nam, chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông;

8. Ông Lưu Đình Phúc, Trưởng Phòng Quản lý Báo chí Trung ương, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông;

Thời gian: 11 đến 13 tháng 12 năm 2012

Điều 2. Về kinh phí: Chi phí cho đại biểu tham dự Hội nghị được trị Quỹ Hội nhập ASEAN và kinh phí điều phối sự kiện do Bộ Tài chính cấp.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quvết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT. THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác