4857/QĐ-BVHTTD

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4857/QĐ-BVHTTDL, ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị Ủy ban Văn hóa Thông tin ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị liên quan

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4443/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị ban Văn hóa Thông tin ASEAN lần thứ 47;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị y ban Văn hóa Thông tin ASEAN (ASEAN-COCI) lần thứ 47 và các hội nghị liên quan gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Văn Tình, Cục trưởng, Cục Hợp tác quốc tế

2. Bà Quản Duy Ngân Hà, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

3. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Kế toán trưởng, Cục Hợp tác quốc tế

4. Bà Nguyễn Bích Hường, Trưởng phòng Châu Á-Châu Đại dương, Cục Hợp tác quốc tế

5. Bà Trần Hải Vân, Trưởng phòng Châu Âu, Thư ký ASEAN-COCI Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế

6. Ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Th thao và Du lịch

7. Ông Nghiêm Xuân Đông, Trưởng phòng Châu Mỹ-Châu Phi, Cục Hợp tác quốc tế

8. Bà Nguyễn Phương Lan, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Hợp tác quốc tế

9. Bà Nguyễn Thị Thắng, Phó chánh Văn phòng, Cục Hợp tác quốc tế

10. Ông Võ Trường Ân, Chuyên viên, Cục Hợp tác quc tế

11. Ông Trịnh Quốc Anh, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế 12. Bà Nguyễn Như Hoa, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế 13. Ông Nguyễn Đức Thắng, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

14. Ông Nguyễn Bá Thịnh, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

15. Bà Nguyễn Mai Phương, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

16. Ông Nguyễn Đức Dương, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

17. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

18. Ông Tô Ngọc Phương, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

19. Ông Nguyễn Xuân Thường, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

20. Bà Đặng Lê Phương, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế

21. Bà Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

22. Mai Thu Hằng, Chuyên viên, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông

23. Ông Phạm Quang Đạo, Phó trưởng phòng Tổ chức quốc tế và Phi chính phủ, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính

24. Trần Vĩnh Tiến, Chuyên viên, Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao

25. Ông Nguyễn Quang Thắng, Phóng viên ảnh, Báo Thể thao Việt Nam

Thời gian: 05 đến 15 tháng 12 năm 2012

Điều 2. V kinh phí: Chi phí cho Ban t chức được trích từ Quỹ Hội ASEAN và kinh phí điu phi sự kiện do Bộ Tài chính cấp.

Điu 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch. Tài chính và Cục trưởng Cục Hợp tác quc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- BT Hoàng Tuấn Anh (để báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT. THV.7.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác