4859/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4859/QĐ-BVHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2012 Về viêc thành lâp Ban Chỉ đao “Ngày hội văn hoá các dân tôc Viêt Nam năm 2013 tại Gia Lai”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3856/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đ án “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai”;

Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban Chỉ đạo “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai” Hội đồng Dân tộc của Quốc hội,

Uỷ ban Dân tộc, Ban Tuyên Giáo Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh tham gia Ngày hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai” gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Chỉ đạo Ngày hội có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai” đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ, mục đích, yêu cầu đề ra.

- Chỉ đạo Ban Tổ chức triển khai nội dung các hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội.

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo Ngày hội được sử dụng con dấu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đế thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Chỉ đạo “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai” tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Yụ trưởng Vụ Ke hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đon vị liên quan trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trường;

- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn (để bảo cảo);

- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Nhl20.

 


 DANH SÁCH

Ban Chỉ đạo “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai”

(Theo Quyết định số 4859/QĐ-B VHTTDL ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch)

1. Ông Hồ Anh Tuấn-Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch- Trưởng Ban Chỉ đạo “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai”.

2. Ông Phạm Thế Dũng-Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Gia Lai-Đồng Trưởng ban Chỉ đạo.

3. Ông Nông Quốc Tuấn-y viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Phó Chủ nhiệm y ban Dân tộc-y viên.

4. Ông Y Thông-y viên Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội- Uỷ viên.

5.     Ông Nguyễn Thế Kỷ-Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương-Ủy viên.

6. Mời đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc -Ủy viên.

7. Mời đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nguyên -Ủy viên.

8. Mời đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ -Ủy viên.

9. Ông Bùi Văn Cửu-Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

-Ủy viên.                                                                                                                             

10. Ông Lê Xuân Phùng-Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Lai Châu-y

viên.

11. Ông Tô Hùng Khoa-y viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn-Uỷ viên.

12. Bà Vũ Thị Bích Việt-Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang-Uỷ viên.

13.  Ông Sèn Chỉn Ly- Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Hà Giang-y viên.

14. Ông Trần Hùng-Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Cao Bằng-y viên.

15. Bà Ma Thị Nguyệt-Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên- y viên.

16. Ông Vương Văn Việt-Phó Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa- y viên./.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác