4861/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4861/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tống kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triến nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 3035/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo tống kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

1. B sung các thành viên:

- Ông Vương Duy Biên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban.

- Bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng Ban.

2.     Thay thế thành viên:

- Ông Phạm Văn Thuỷ - Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở thay Ông Trần Minh Chính (đã chuyn công tác)

Điều 2. Thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo:

- Ông Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch – Phó Trưởng Ban - Trưởng Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo.

- Ông Lê Anh Thơ - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Ủy viên.

- Ông Nguyễn Văn Tấn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Uỷ viên.

- Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên.

- Ông Lê Đức Chương - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Uỷ viên.

- Ông Phan Đình Tân - Phó Chánh Văn phòng - Ủy viên.

- Ông Nguyễn Chí Bn - Viện trưởng Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam -Uỷ viên.

Bộ phận thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ thường trực giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành trực tiếp T Giúp việc, trực tiếp chỉ đạo việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII giữa hai kỳ của phiên họp Ban Chỉ đạo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ T chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

 - Như Điều 4 (để thực hiện);

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (12).+03

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác