4862/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4862/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triến nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số Hướng dẫn số 55-HD/BTGTW ngày 13 tháng 7 năm 2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tống kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 8 năm 201 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch về việc thành lập T Giúp việc Ban Chỉ đạo tống kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII xây dựng và phát triến nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc:

1.     B sung các thành viên:

- Ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra.

- Ông Ngô Hoài Chung - Phó Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở.

- Ông Mai Linh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Bà Đỗ Ngọc Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Trần Thanh Hiệp - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội.

- Bà Phan Thị Bích Hà - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu điện ảnh TP Hồ Chí Minh.

- Bà Đinh Thị Vân Chi - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

- Bà Phan Phương Anh - Phó Ban Lý luận và lịch sử Văn hoá Viện Văn hoá nghệ thuật Việt Nam.

- Bà Phạm Thu Hương - Trưởng phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế Trường Đại học Văn hoá Hà Nội.

- Bà Hoàng Hồng Hạnh - Trưởng phòng Thanh tra và đảm bảo chất lượng Trường Đại học Văn hoá thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thay thế thành viên:

- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chuyên viên Phòng Tống hợp-Tuyên truyền Văn phòng thay thế Ông Nguyễn Huy Hoàng.

3. Thôi thành viên:

- Ông Bùi Trung Kiên - Trưởng Phòng Tổng hợp-Tuyên truyền Văn phòng

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Tố chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, VP (THTT), NTS (12)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác