4867/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4867/QĐ-BVHTTDL, ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3062/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là “Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Phòng, chống HIV/AIDS năm 2013”.

Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Dân số, AIDS và các vấn đề xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận :

- Như điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, BCĐDS, TN (8).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác