4870/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số:4870/QĐ-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2012 Về việc Tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Cục Bản quyền tác giả tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quyền tác giả và quyền liên quan giữa Cục Bản quyền tác giả Việt Nam và Cục Bản quyền tác giả Hàn Quốc, thời gian: 10:00 ngày 13/12/2012.

Điều 2. Kinh phí: Cục Bản quyền tác giả chịu chi phí tổ chức Lễ ký kết trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012 của Cục.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế và Cục trưởng Bản quyền tác giả chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NMP.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác