4887/QĐ-BTC

TLBT, Vụ TVĐT Đào Mạnh Hùng Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4887/QĐ-BTC, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về việc khen thưởng giáo viên, giảng viên đã có thành tích xuất sắc trong việc đào tạo học sinh, sinh viên đạt giải A Hội thi "Kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc" lần thứ nhất

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế tổ chức Hội thi "Kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc lần thứ nhất ban hành theo Quyết định số 3998/QĐ-BVHTTDL ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ kết quả chấm thi của Ban Giám khảo Hội thi "Kỹ năng hương dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc lần thứ nhất;

Căn cứ công văn đề nghị của các cơ sở đào tạo du lịch có học sinh, sinh viên đạt giải A Hội thi "Kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc" lần thứ nhất;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi và Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng các giáo viên, giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh, sinh viên đạt giải A Hội thi "Kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc lần thứ nhất tổ chức từ ngày 11/11/2012 đến ngày 17/11/2012 tại Thành phố Vũng Tàu cho các cá nhân sau đây (có Danh sách kèm theo).

Điều 2. Tiền thưởng trích từ kinh phí tổ chức Hội thi nguồn ngân sách triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng Đội ngũ trí thức ngành văn hóa, thể thao và du lịch đến năm 2020" đã được Thủ trưởng Chính phủ phê duyệt.

Mức thưởng: 1.000.000 (Một triệu đồng chẵn).

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Các Thứ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, ĐTT (50).

 

Danh sách giáo viên giảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo học sinh, sinh viên đạt Giải A Hội thi "Kỹ năng hướng dẫn du lịch học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo du lịch trên toàn quốc" lần thứ nhất

(Ban hành theo Quyết định số/QĐ-BVHTTDL  ngày 3/12/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. Thạc sĩ Dương Thanh Xuân, giảng viên Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tây Đô;

2. Giảng viên Nguyễn Đức Khoa, Khoa Quản trị lữ hành - hướng dẫn, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội,

3. Giáo viên Lê Duy Hiển Trưởng khoa Quản lý Lữ hành, Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác