4889/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4889/QĐ-BVHTTDL, ngày 13 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ môi trường

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP  ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt đề cương dự toán kinh phí nhiệm vụ môi trường: “Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thông qua các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam”

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ môi trường;

Tên nhiệm vụ: Nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường thông qua các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam.

Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Cơ quan chủ trì thực hiện: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Cơ quan phối hợp thực hiện: Trung tâm phát triển Xã hội và Môi trường Vùng.

Điều 2. Mời GS.TSKH Đỗ Quang Hưng-Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo-Viện Khoa học Xã hội Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; mời các chuyên gia am hiểu lĩnh vực tham gia vào Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ môi trường trên. (Danh sách Hội đồng kèm theo Quyết định này).

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ môi trường theo mục đích, yêu cầu, nội dung, kết quả, tiến độ ghi trong hợp đồng đã được ký kết. Hội đồng chịu trách nhiệm về những đánh giá và kết luận của mình.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, thành viên Hội đồng tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, KHCNMT, TX.16.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU

NHIỆM VỤ MÔI TRƯỜNG

(Theo Quyết định Số: 4889/QĐ-BVHTTDL, ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Số TT

Họ và tên

Cơ quan đã, đang công tác

Chức vụ trong Hội đồng

1

GS. TSKH Đỗ Quang Hưng

 

Viện Nghiên cứu tôn giáo Viện Khoa học Xã hội Việt Nam

Chủ tịch

 

2

PGS.TS. Đặng Văn Bài

Hội Di sản văn hóa Việt Nam

Ủy viên Phản biện

3

PGS.TS. Lê Hồng Lý

Viên Nghiên cứu văn hoá

Ủy viên Phản biện

4

PGS.TS. Trương Quốc Bình

Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Ủy viên

5

TS. Lê Anh Vũ

 

Viện Phát triển bền vững vùng Bắc Bộ

Ủy viên

6

PGS.TS Trịnh Thị Thanh

 

Khoa Môi trường, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

Ủy viên

7

ThS. Trần Minh Nga

Ban Tôn giáo Chính phủ

Ủy viên

Thư ký

 

Thư ký hành chính:

Lê Thanh Xuân - Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Thị Kim Quế - Chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác