48/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 48/BVHTTDL-DSVH, ngày 08 tháng 01 năm 2013 Về việc thẩm định Báo cáo kinh tế-kỹ thuật tu bổ di tích Nhà thờ họ Hồ, tỉnh Nghệ An

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 2005/SVHTTDL- KHTC ngày 8 tháng 10 năm 2012 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị có ý kiến về Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà thờ họ Hồ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa Nhà thờ họ Hồ, bao gồm các hạng mục: tu bổ Nghi môn, Bái đường, Thượng điện, Tả vu, Hữu vu; xây dựng mới Nhà vệ sinh, lầu hóa vàng, cột cờ, hệ thống cấp, thoát nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số nội dung sau:

- Không xây dựng mới Lầu chuông, Lầu trống. Việc xây dựng Nhà trưng bày truyền thống và Nhà bảo vệ là không cần thiết do Báo cáo không nêu được hiện vật và nội dung trưng bày (có thể trưng, bày, giới thiệu về dòng họ trong Nhà phục vụ hiện có). Không lát sân hai bên Tả Vũ, Hữu vu và phía sau Thượng điện.

- Chỉ trát lại những khu vực tường bị bong, tróc, xuống cấp của Nghi môn và các cánh cửa nên sơn màu giả gỗ.

- Về phương án tu bổ Bái đường: Thám sát nền móng để phát hiện chân tảng cù, chỉ bổ sung những chân tảng bị mất theo mẫu chân tảng hiện có. Làm rõ hệ thống cửa đi trục 2-3 và 4-5 là hệ thống cửa bốn cánh hay sáu cánh.

- Về phương án tu bổ Thượng điện: Do công trình có kiến trúc cổ diêm hai tầng mái, đồng thời Báo cáo chưa nêu được cơ sở chứng minh Thượng điện có hậu cung, vì vậy không xây dựng mới hậu cung chuôi vồ. Tận dụng tối đa chân tảng hiện có.

- Không bổ sung mới cánh cửa và bậc cấp trong phương án tu bổ Tả vu, Hữu vu do chưa đủ cơ sở khoa học.

- Không sử dụng đèn tuýp chiếu sáng nội thất và không dùng sơn sơn tường các công trình di tích gốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, sau đó triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Lưu: VT, DSVH, NMK.08.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác