48/KH-BTC

BỘ TRƯỞNG- Hoàng Tuấn Anh Theo BAN TỔ CHỨC MÍT TINH -

KẾ HOẠCH Tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010

I. CĂN CỨ

- Căn cứ  Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 2010;

- Căn cứ Thông báo số 08/TB-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Trưởng Ban Tổ chức Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.

II. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU

Mục đích:

- Giúp các khối tham gia diễu binh, diễu hành hình dung và hợp luyện kịch bản tổng thể Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành;

- Tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện và chỉnh sửa kịp thời những nội dung chưa phù hợp với kịch bản đã được Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Yêu cầu:

Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội chuẩn bị lực lượng, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
III. KẾ HOẠCH SƠ DUYỆT

1) Địa điểm: Tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

2) Thời gian: Ngày 02 tháng 10 năm 2010

- 19 giờ: Các khối tham gia diễu binh, diễu hành có mặt tại vị trí tập kết theo quy định của Ban Tổ chức (Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20/9/2010 của Trưởng Ban Tổ chức).

- 20 giờ: Bắt đầu sơ duyệt chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành theo Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20/9/2010 của Trưởng Ban Tổ chức.

3) Nội dung:

- Các khối tham gia diễu binh, diễu hành chuẩn bị trang phục, đạo cụ và thực hiện diễu binh, diễu hành theo kịch bản và thứ tự quy định. Bộ Ngoại giao bố trí người thay thế khối Kiều bào và Bạn bè quốc tế.

- Không sơ duyệt xe mô hình, xe rước biểu trưng của các khối. Các khối cử lái xe đến nhận vị trí và tham gia sơ duyệt.

- Các khối có xe mô hình, xe rước biểu trưng được Ban Tổ chức bố trí 01 người cầm biển tên khối đi ở vị trí xe và có lái xe của các khối đi cùng.

- Họp Ban Tổ chức, Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và các đạo diễn, biên đạo ngay sau khi kết thúc sơ duyệt để góp ý, rút kinh nghiệm buổi sơ duyệt.

- Thường trực Ban Tổ chức chuẩn bị giấy mời, danh sách các thành viên dự họp, báo cáo Ban Tổ chức.

IV. KẾ HOẠCH TỔNG DUYỆT

1) Địa điểm: Tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

2) Thời gian: Ngày 07 tháng 10 năm 2010

- 19 giờ: Các khối tham gia diễu binh, diễu hành, lực lượng và thành phần đứng tại Quảng trường Ba Đình có mặt tại vị trí tập kết theo quy định của Ban Tổ chức (Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20/9/2010 của Trưởng Ban Tổ chức).

- 20 giờ: Bắt đầu tổng duyệt chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành.

3) Nội dung:

- Thực hiện đúng kịch bản tổng thể Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội sáng ngày 10 tháng 10 năm 2010 theo Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 16/TB-BTC ngày 20/9/2010 của Trưởng Ban Tổ chức và ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Tổ chức tại buổi sơ duyệt.
- Họp Ban Tổ chức, Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và các đạo diễn, biên đạo ngay sau khi kết thúc tổng duyệt để góp ý, rút kinh nghiệm buổi tổng duyệt.

- Thường trực Ban Tổ chức chuẩn bị giấy mời, danh sách các thành viên dự họp, báo cáo Ban Tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để triển khai thực hiện sơ duyệt, tổng duyệt Chương trình Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đạt kết quả cao nhất, Ban Tổ chức yêu cầu Trưởng các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội, các đạo diễn, các bộ phận liên quan:

1) Tập hợp lực lượng, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng kế hoạch của Ban Tổ chức.

2) Tổ chức rút kinh nghiệm, chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản theo góp ý và chỉ đạo của Ban Tổ chức.
3) Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh:

- Bố trí phòng họp sau khi kết thúc buổi sơ duyệt và tổng duyệt;

- Bố trí đầy đủ các điều kiện cần thiết khác phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt theo kế hoạch của Ban Tổ chức./.

 

Nơi nhận:
- Phó Thủ tưởng CP Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Tiểu ban, Ban Tổ chức của các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương;
- Các thành viên Ban Tổ chức;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan;
- Lưu: VT, VP (THTT), NVN .50.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác