48/TB-VPCP

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM- Trần Quốc Toản Theo VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -

THÔNG BÁO Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp lần thứ thứ ba Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 (AI Games III) ngày 12 tháng 02 năm 2009

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ THỨ BA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHUẨN BỊ VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á TRONG NHÀ LẦN THỨ 3 (AI GAMES III) NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009

 

Ngày 12 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức AI Games III đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia chuẩn bị và tổ chức AI Games III (Ban Chỉ đạo) về một số vấn đề đầu tư, tài chính - tài trợ cho việc chuẩn bị và tổ chức AI Games III. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số Tiểu ban có liên quan thuộc Ban Tổ chức AI Games III.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các đại biểu dự họp trình bày quá trình thực hiện kế hoạch xây dựng, phê duyệt các dự án và tình hình triển khai công tác cấp phát ngân sách thực hiện công tác chuẩn bị, tổ chức AI Games III, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

1. Việc triển khai một số nội dung của kế hoạch công tác được đề ra trong giai đoạn trước còn chậm, không đúng tiến độ, nhất là việc trình kế hoạch nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tổ chức AI Games III đã không thực hiện được; Trưởng ban Tổ chức AI Games III cần quan tâm, chỉ đạo tích cực thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần nghiêm túc phê bình và kiểm điểm các đơn vị, cá nhân đã để xảy ra tình trạng chậm trễ, không bảo đảm tiến độ công việc được giao.

2. Những vấn đề cần khẩn trương thực hiện

a) Ban Tổ chức khẩn trương hoàn thành việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt các dự án AI Games III trước ngày 20 tháng 02 năm 2009; tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ Tổng mức và nguồn kinh phí đầu tư tổ chức AI Games III, trong tháng 02 năm 2009.

b) Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức AI Games III thẩm định kinh phí cho việc chuẩn bị, tổ chức AI Games III trước 20 tháng 02 năm 2009.

c) Về cơ chế đối với vận động tài trợ: Đồng ý phương thức lựa chọn một đối tác độc quyền theo hình thức chào hàng cạnh tranh; Ban Tổ chức AI Games III phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong việc soạn thảo và ký kết hợp đồng với đơn vị trúng thầu nhằm bảo đảm mục đích, quyền lợi của Ban Tổ chức AI Games III.

d) Về việc tách Tiểu ban Hậu cần, dịch vụ công cộng thành Tiểu ban Cơ sở vật chất và Tiểu ban Hậu cần, dịch vụ công cộng, Trưởng Ban Tổ chức AI Games III xem xét, quyết định theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

đ) Trưởng Ban Tổ chức AI Games III chịu trách nhiệm thực hiện dự án Trung tâm Truyền hình quốc tế theo phương thức thuê dịch vụ để tiết kiệm chi phí đầu tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo AI Games III biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo QG chuẩn bị và tổ chức AI Games III, các thành viên Ban Tổ chức AI Games III;

- UBND: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, UBND các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh;

- Kiểm toán Nhà nước;

- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;

-  Lưu: VT, KGVX (5b).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác