4900/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4900/QĐ-BVHTTDL, ngày 14 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập Ban Tổ chức "Ngày văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3856/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai";

Căn cứ Công văn cử các thành viên tham gia Ban tổ chức Ngày hội của các đơn vị: Văn phòng, Cục Di sản văn hóa, Cục Văn hoá cơ sở, Tổng Cục Du lịch, Tổng Cục Thể dục Thể thao, Trung tâm Triển lãm Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Cơ quan đại diện Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Đà Nẵng, Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh tham gia Ngày hội;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai" gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban Tổ chức có nhiệm vụ:

-Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch “"Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai" sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất.

- Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, điều hành chung các hoạt động của Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Tổ chức.

- Các thành viên Ban Tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, phối hợp hoàn thành tốt kế hoạch tổ chức Ngày hội.

Điều 3. Kinh phí hoạt động của Ban Tổ chức trích từ kinh phí tổ chức Ngày hội trong dự toán được duyệt theo qui định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổ chức "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai" tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trục thuộc Bộ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;

- UBND các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Sở VHTTDL các tỉnh tham gia Ngày hội;

- Lưu: VT, Vụ VHDT, Nh120.

 

DANH SÁCH

Ban Tổ chức "Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2013 tại Gia Lai"

(Ban hành theo Quyết định số 4900/QD-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ văn hoá, Thể thao và Du lịch)

1. Ông Măng Đung-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai-Trưởng ban.

2. Ông Hoàng Đức Hậu-Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban.

3. Ông Phan Xuân Vũ-Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai-Phó trưởng ban.

4. Đại diện lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

5. Đại diện lãnh đạo Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

6. Bà Trịnh Thị Thuỷ-Phó Vụ trưởng Vụ Văn hoá dân tộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

7. Ông Lê Tuấn Anh -Vụ trưởng Vụ Thị trường Du lịch Tổng Cục Du lịch Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

8. Bà Lê Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

9. Ông Nguyễn Hữu Thắng-Phó Vụ trưởng Vụ Thể dục thể thao quần chúng Tổng Cục Thể dục Thể thao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên.

10. Nguyễn Đình Lợi, Phó Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam-Ủy viên.

12. Ông Nguyễn Hữu Toàn, Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

13. Đại diện lãnh đạo Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

14. Đại diện lãnh đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

15. Ông Nguyễn Chí Bền-Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam-Ủy viên.

16. Bà Nguyễn Thị Hoa-Phó Giám đốc Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam-Ủy viên.

17. Ông Lê Văn Hùng-Phó Vụ trưởng-Phó Giám đốc phụ trách Cơ quan đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh-Ủy viên.

18. Ông Nguyễn Đức Tuấn-Vụ trưởng-Phó Chánh Văn phòng Bộ-giám đốc Cơ quan đại diện Văn phòng tại Thành phố Đà Nẵng-Ủy viên.

19. Bà Nguyễn Thị Ngân-Giám đốc Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Ủy viên.

20. Ông Bùi Ngọc Lâm-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình -Ủy viên.

21. Ông Trần Hữu Sơn-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai -Ủy viên.

22. Ông Hoàng Văn Páo-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn-Ủy viên.

23. Ông Hoàng Văn Kiên-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang-Ủy viên.

24. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên-Ủy viên.

25. Ông Cao Đăng Vĩnh-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An-Ủy viên.

26. Ông Y Wai Byă-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lăk-Ủy viên.

27. Ông Nguyễn Hữu Thắng-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị -Ủy viên.

28. Ông Nguyễn Quốc Toàn -Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước -Ủy viên.

29. Ông Phan Quốc Anh-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận-Ủy viên.

30. Ông Phan Tiến Dũng-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế -Ủy viên.

31. Ông Trần Việt Phường-Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cần Thơ-Ủy viên.

32. Ông Trần Văn Trí-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu -Ủy viên.

33. Ông Nguyễn Vũ Phan-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang -Ủy viên.

34. Bà Nguyễn Hồng Vân- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng -Ủy viên.

35. NSND Mai Tư- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa -Ủy viên.

36. Ông Phan Công Việt- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông -Ủy viên.

37. Bà Nguyễn Thị Nguyên- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng -Ủy viên.

38. Ông Cao Văn Chư- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi -Ủy viên.

39. Ông Phạm Bá Khiêm- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ -Ủy viên.

40. Ông Nguyễn Văn Minh- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành Phố Hồ Chí Minh -Ủy viên.

41. Ông Đỗ Khánh Tùng- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh-Ủy viên.

42. Ông Nguyễn Anh Tuấn-Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La -Ủy viên.

43. Ông Phạm Minh Quang- Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai -Ủy viên.

44. Bà Lê Thị Tân Trang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội -Ủy viên.

45. Ông Nguyễn Văn Phong, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh.

46. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum -Ủy viên.

47. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh -Ủy viên.

48. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam -Ủy viên.

49. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái -Ủy viên.

50. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên -Ủy viên.

51. Bà Nguyễn Thị Hải Nhung-Chuyên viên Vụ Văn hóa dân tộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch -Ủy viên.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác