490/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao "70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Kế hoạch số 3723/KH-BVHTTDL ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao (27.3.1946-27.3.2016);
Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Giám Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Tổng cục Thể dục thể thao chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước”.
Thời gian: Từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 3 năm 2016.
Địa điểm: Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội).
Điều 2. Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng cục Thể dục thể thao xây dựng Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa-Thể thao “70 năm Thể thao Việt Nam đồng hành cùng sự phát triển đất nước”, báo cáo Lãnh đạo Bộ phê duyệt.
Điều 3. Kinh phí thực hiện:
- Nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp cho Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao.
- Nguồn kinh phí của ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham gia thực hiện chương trình.
- Nguồn kinh phí các đơn vị phối họp thực hiện.
- Vận động tài trợ.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc Trung tâm Triển lãm văn hoá nghệ thuật Việt Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Lê Khánh Hải;
- Trung tâm TLVHNTVN (để thực hiện);
- Tổng cục TDTT (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để phối hợp);
- Lưu: VT, TLVHNT (3), TCTDTT, ĐH.20.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác