4911/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4911/QĐ-BVHTTDL, ngày 17 tháng 12 năm 2012 Về việc tố chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại bong bóng Fan Yang - Fan Yang Gazillion Bubble show”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhà hát Tuổi trẻ phối họfp với Công ty cổ phần Giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô đón nghệ sỹ Fan Yang (quốc tịch Canada) và nhóm sản xuất (8 người) vào Việt Nam t chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại bong bóng Fan Yang - Fan Yang Gazillion Bubble show”.

- Thời gian: Từ ngày 10/2/2013 - 15/3/2013

- Địa điểm: Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa, Quảng Ngãi

Điều 2. Về kinh phí: Nghệ sỹ Fan Yang và Công ty cổ phần Giới thiệu văn hóa nghệ thuật Đông Đô chịu mọi chi phí cho chương trình biếu diễn.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                      

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh {đế báo cáo);

- S VH, TT và DL Đà Nng, Bình Định,

Khánh Hòa và Quảng Ngãi (để phối hợp);

- Lưu: VT, HTQT, TQA (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác