4920/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4920/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 12 năm 2012 Về việc phê duyệt nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013 - 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hóa, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn c Quyết định số 4039/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục tổ chức, cá nhân trúng tuyn chọn, xét chọn chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp các Tổ thẩm định nội dung và kinh phí nhiệm vụ khoa học và công nghệ trúng tuyển chọn, xét chn năm 2013;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt nhiệm vụ và phân b kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2013 cho chương trình nghiên cứu trọng đim cấp Bộ và các đề tài độc lập năm 2013 - 2014 theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho các đơn vị chủ trì thực hiện nhiệm vụ; ký Hợp đồng nghiên cứu khoa học với đơn vị chủ trì và chủ nhiệm đề tài; theo dõi các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng đơn vị chủ trì và chủ nhiệm các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng;

- Các Thứ trưởng;

- Lưu: VT, KHCNMT, PL.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác