4930/QĐ-BVHTTDL

BT. Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4930/QĐ-BVHTTDL, ngày 18 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập Hội đồng bình chọn các sự kiện nổi bật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2012

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4311/QĐ-BVHTTDL ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch ban hành Quy chế tổ chức bình chọn các sự kiện nổi bật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng bình chọn các sự kiện nổi bật của Ngành văn hóa, thế thao và du lịch năm 2012 (danh sách kèm theo).

Điều 2. Hội đồng bình chọn thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế tố chức bình chọn các sự kiện nối bật của Ngành văn hóa, thể thao và du lịch ban hành theo Quyết định số 4311/QĐ-BVHTTDL ngày 06/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, thủ trưởng các đon vị trực thuộc Bộ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trường Hoàng Tuấn Anh;

- Các Thứ trưởng;

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;

- Lưu: VT, VP(THTT), BTK(35).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác