4965/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4965/QĐ-BVHTTDL, ngày 20 tháng 12 năm 2012 Về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 - 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 1333/TTg-KTN ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 8520/VPCP-KTN ngày 25 tháng 10 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban soạn thảo Đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, gồm các thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tình - Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Hồ Việt Hà - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

3. Ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

4. Bà Đặng Hoàng Anh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

5. Bà Lê Thị Phượng - Phó Chánh Văn phòng, Bộ -Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

6. Ông Phùng Minh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch - Thành viên;

7.   Bà Lại Thị Thanh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

9. Ông Trần Quốc Phương - Phó Vụ trưởng Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

10.Ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Vụ trưởng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên;

11. Ông Huỳnh Vũ Quốc Phương - Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ - Thành viên;

12. Ông Hoàng Quốc Vinh - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

13.     Ông Đinh Ngọc Đức - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế, Tng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

14. Ông Phan Bùi K - Chánh Văn phòng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

15. Bà Hoàng Thị Kim Oanh – Kế toán trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

16. Bà Trần Hải Vân - Trưởng phòng Châu Âu Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

17. Bà Nguyễn Bích Hường - Trưởng phòng Châu Á, Châu Đại dương Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

18. Ông Nghiêm Xuân Đông - Trưởng phòng Châu Mỹ, Châu Phi Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch - Thành viên;

19. Ông Trần Nhất Hoàng, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

20. Bà Nguyễn Minh Phương - Trưởng phòng Phòng Hợp tác quốc tế khu vực Châu Âu và Châu Mỹ, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tư pháp - Thành viên;

21. Ông Trần Trung Hiếu - Phó Trưởng phòng Tổng hợp - Tuyên truyền Văn phòng Bộ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

22. Bà Trương Thị Hương Giang - Phó Trưởng phòng, Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính - Thành viên;

23. Bà Triệu Thị Thanh Giang - Chuyên viên chính Phòng Quản lý tổ chức bộ máy, Vụ Tổ chức - Biên chế, Bộ Nội vụ - Thành viên;

24.   Ông Đặng Xuân Khu - Chuyên viên Vụ Lao động, văn hóa, xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Thành viên;

25.  Bà Trương Ngọc Trang - Chuyên viên Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO, Bộ Ngoại giao - Thành viên;

26.  Ông Nguyễn Thành Quang - Chuyên viên Vụ Kế hoạch, tài chính, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

27.  Ông Lê Thanh Hòa - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

28.  Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên;

29.  Bà Vũ Ngọc Bích - Chuyên viên Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hoá, Thế thao và Du lịch - Thành viên;

30.  Ông Đặng Văn Sáu - Chuyên viên Vụ Họp tác quốc tế, Tổng cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Thành viên.

Điều 2. Ban Soạn thảo có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn Đề án xây dựng Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2013 - 2020 báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Ban Soạn thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Thù lao chi trả cho Ban Soạn thảo lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Hợp tác quốc tế theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, các ông (bà) có tên tại Điều 1 và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./,

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;

- Bộ trưởng báo cáo);

- Lưu: VT, HTQT, BK.35.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác