4981/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v thỏa thuận Báo cáo KTKT xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Cáp treo núi Bà Đền, tỉnh Tây Ninh

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 1288/SVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 10 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh đề nghị thoả thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần cáp treo núi Bà Tây Ninh (kèm hồ sơ bản vẽ). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:
Thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Văn phòng làm việc của Công ty Co phần cáp treo núi Bà Tây Ninh với nội dung xây mới các hạng mục: nhà làm việc, nhà ăn, nhà xe, sân, đường và hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý một số vấn đề sau:
- Tận dụng tối đa địa hình dốc để xây dựng các công trình nhằm hạn chế đào và san lấp trong khu vực di tích. Bổ sung hiện trạng hồ nước hiện có và giải pháp tu bổ (nếu cần).
- Không xây nhà hóng mát bên cạnh nhà ăn.
- Cần cụ thể hơn phương án tôn tạo cảnh quan, bảo vệ cây xanh có giá trị trong khu vực xây dựng (nếu có) và phương án phòng chống cháy nổ.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng hoàn thiện Báo cáo kinh tế kỹ thuật và triển khai các bước tiếp theo theo quy định pháp luật hiện hành./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên (để b/c)
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VP, DSVH,VHN.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác