4981/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4981/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Chương trình ca múa nhạc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Đề án số 34-ĐA/BCSĐ-LSTT ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về việc tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 4570/BNG-VHĐN-UNESCO ngày 11 tháng 12 năm 2012 của Bộ Ngoại giao;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng chương trình ca múa nhạc tại Lễ Kỷ niệm cấp Nhà nước kỷ niệm 40 năm Ngày ký Hiệp định Paris về Việt Nam vào ngày 25 tháng 01 năm 2013 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Điều 2. Kinh phí: Cục Nghệ thuật biểu diễn xây dựng chương trình và chi phí cho hoạt động trong kinh phí được cấp năm 2013 theo chế độ hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác