4986/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 4986/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức Tuần phim kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội- Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

                                          

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên FAFIM Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam, Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Tuần phim kỷ niệm 40 năm Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” (12/1972-12/2012) trong phạm vi cả nước.

Thời gian: Từ ngày 12 tháng 12 năm 2012 đến ngày 18 tháng 12 năm 2012. Các phim được chọn chiếu trong Tuần phim:

- Phim truyện nhựa “Hà Nội 12 ngày đêm” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất.

- Phim tài liệu nhựa mới sản xuất “Ký ức một thời” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

- Phim tài liệu “Chuyện ở một vùng non cao” do Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

- Phim tài liệu “Hà Nội tháng Chạp năm ấy”, “Tầm nhìn trên cao”, “Hà Nội bản hùng ca”, “Năm 1972 lịch sử” do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất (Phát hành phim Quân đội cung cấp bản phim).
- Công ty TNHH Một thành viên FAFIM Việt Nam tiếp tục phát hành trong Tuần phim những bộ phim có nội dung phù hợp với chủ đề trên.

Điều 2. Kinh phí thực hiện Tuần phim trích từ nguồn kinh phí hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí của Cục Điện ảnh bao gồm các công việc sau:

- Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm in ấn và gửi đĩa phim truyện “Hà Nội 12 ngày đêm” (400 đĩa DVD) và phim tài liệu “Chuyện ở một vùng non cao” (400 đĩa DVD) tới các đội chiếu bóng lưu động của Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- In ấn tài liệu tuyên truyền về Tuần phim.

- Phối hợp với Cục Tuyên huấn-Tổng cục Chính trị tổ chức đoàn cán bộ, nghệ sĩ bao gồm các tác giả, đạo diễn, diễn viên tham gia làm phim  chiếu trong Tuần phim tham dự khai mạc và giao lưu với khán giả hâm mộ điện ảnh.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 4662/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên FAFIM Việt Nam, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Truyện Việt Nam,  Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc  Công ty Điện ảnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 4;                                         
- Bộ trưởng(để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Cục Tuyên huấn-TCCC(để phối hợp);
- Điện ảnh Quân đội nhân dân (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐA.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác