5001/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5001/QĐ-BVHTTDL, ngày 21 tháng 12 năm 2012 Về việc tổ chức chương trình hòa nhạc “Duo Violon & Piano”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hoá, Th thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh,

 

QUYT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình hòa nhạc “Duo Violon & Piano” do nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên, solist của dàn nhạc Paris (Pháp) và nghệ sĩ piono Hàn Quốc Eun Young Joo biu diễn.

Thời gian : 20h00 ngày 11/12/2012

Địa đim : Phòng hòa nhạc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh

Điều 2. Kinh phí:

- Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh chi tiền tổ chức chương trình biểu diễn, tiền đi lại cho nghệ sĩ Eun Young Joo và nghệ sĩ Nguyên Hữu Nguyên tại Việt Nam.

- Nghệ sĩ Eun Young Joo và nghệ sĩ Nguyên Hữu Nguyên tự lo tiền ăn, ở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định./.

 

Nơi nhn:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, HTQT, HTM 6.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác