5004/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 5004/QĐ-BVHTTDL, ngày 24 tháng 12 năm 2012 Về việc thăm dò, khai quật khảo cổ

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật di sản văn hóa, Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hoá và Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa, Luật sửa đổi, b sung một số điều của Luật di sản văn hoá;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành Quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ;

Xét đề nghị của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tại Công văn số 1254/SVHTTDL-KHTC ngày 27 tháng 11 năm 2012; của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tại Công văn số 574/BTLSQG-CNST ngày 18 tháng 12 năm 2012;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thăm dò, khai quật tại di tích thành Sam Mứn, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

- Thời gian thăm dò, khai quật: từ ngày 25/12/2012 đến ngày 20/5/2013.

- Diện tích thăm dò, khai quật: 900m2, trong đó: thăm dò: 100m2; khai quật: 800m2.

- Chủ trì thăm dò, khai quật: ông Lê Văn Chiến, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

Điều 2. Trong thời gian thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố những kết luận khi chưa được cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa đồng ý.

Những hiện vật thu thập được trong quá trình thăm dò, khai quật giao cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên giữ gìn, bảo quản; khi bàn giao phải có biên bản giao nhận, tránh đ hiện vật bị hư hỏng, thất lạc.

Điều 3. Sau khi kết thúc đợt thăm dò, khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi v Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt thăm dò, khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đối với Cục Di sản văn hóa.

Điều 4. Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt thăm dò, khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Thủ trưởng Cơ quan được cấp giấy phép chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 5;

- Bộ trưởng;

- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VH.TTDL tỉnh Điện Biên (02);

- BT Lịch sử Quốc gia (02);

-Lưu: VT, DSVH, LQV.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác